Hanes

history_sm_w

Sefydlwyd Côr Meibion Dwyfor yn 1975 fel Parti Cerdd Dant ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Dwyfor, a hynny o dan arweiniad D. G. Jones (Selyf), Garn Dolbenmaen, cyn i Gerallt, ei fab hynaf, ac yna Alun Llwyd, ei fab ieuengaf afael yn yr awenau yn eu tro. I’w dilyn hwythau daeth John Eifion o Hendre Cennin i arwain, gan droi’r parti yn gôr, cyn iddo yntau gael ei ddilyn gan Buddug Roberts.

Bu’r Côr yn llwyddiannus yn Yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Wyl Cerdd Dant ar ganu gwerin, ac yn cystadlu’n gyson ar gerdd dant dros y blynyddoedd. Bellach mae’r Côr yn cystadlu yng nghystadlaethau’r corau meibion yn ogystal.

Bu’n gefnogol iawn i eisteddfodau a chyngherddau lleol ar hyd y blynyddoedd.  Mae wedi teithio i Iwerddon, Yr Alban, Ffrainc a’r Eidal ac wedi diddori cynulleidfaoedd led-led Cymru ac yn Lloegr.

Fel y nodwyd, Cyfarwyddwr Cerdd y Côr yw Buddug Roberts, yn enedigol o Lanllyfni ond bellach wedi cartrefu efo’i theulu yn Ffrwd-cae-du ger Dinas. Ar ôl cyfnodau llwyddiannus fel athrawes, Dirprwy Bennaeth, ac am ddwy flynedd yn athrawes ymgynghorol Cerdd i ysgolion cynradd ac uwchradd Môn a Gwynedd, mae hi ers nifer o flynyddoedd bellach yn Ddirprwy Bennaeth Ysgol y Gelli, Caernarfon,

Y gyfeilyddes yw Alison Edwards, yn wreiddiol o Lanberis ond bellach wedi ymgartrefu yn Rhostryfan. Aeth hithau, fel Buddug, i’r byd Addysg i weithio gan dreulio cyfnod yn Ysgol Gymuned Pentraeth, yna’n Swyddog Addysg ym Mhlas Tan-y-bwlch, Maentwrog, cyn symud i’w swydd bresennol fel athrawes yn Ysgol Gynradd Porthaethwy.

history_lg_w

History

history_sm_e

Côr Meibion Dwyfor was established in 1975 as a Cerdd Dant Party to compete at the Bro Dwyfor National Eisteddfod, conducted by D.G. Jones (Selyf), Garn Dolbenmaen, before Gerallt, his eldest son, and then Alun Llwyd, his youngest son, in turn took over that role. They were followed as conductor by John Eifion from Hendre Cennin, who turned the party into a choir, and his successor was Buddug Roberts.

The Choir achieved success in the folk singing competitions at the National Eisteddfod and the Cerdd Dant Festival, and has regularly competed in cerdd dant competitions over the years. The Choir now also competes in male voice choir competitions.

It has been very supportive of local eisteddodau and concerts over the years.  It has toured in Ireland, Scotland, France and Italy and entertained audiences throughout England and Wales.

As has been mentioned, the Choir’s Musical Director is Buddug Roberts, a native of Llanllyfni but who now lives with her family at Ffrwd-cae-du near Dinas. Following successful periods as a teacher, Deputy Head, and for two years as a Music Advisory teacher for primary and secondary schools on the Isle of Anglesey and Gwynedd, she was appointed Deputy Head of Ysgol y Gelli some years ago.

The accompanist is Alison Edwards, a native of Llanberis but who now lives in Rhostryfan. Like Buddug, she has also followed a career in education, spending a period at Pentraeth Community School, then as an Education Officer at Plas Tan-y-bwlch, Maentwrog, before taking up her current teaching post at Menai Bridge Primary School.

history_lg_e